Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2014

7097 a48e
Reposted fromwomansplace womansplace viasadworld sadworld
0912 800d 500
Reposted fromtayfun tayfun viasoadysta soadysta
5409 88c0
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viavstane vstane
7025 5f36
Reposted fromteawho teawho viaKazeKashi KazeKashi
Xavier Dolan by Shayne Laverdière
Reposted fromtwice twice viabeltane beltane
9530 b896 500
6097 c481
Reposted fromLittleJack LittleJack viailoveyou iloveyou
5241 5c64
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viak-achna k-achna
6270 d24d
Reposted frommisza misza viak-achna k-achna
Reposted fromapatia apatia viak-achna k-achna

August 07 2014

9192 d869 500
Reposted fromwarnick warnick viatilde tilde
8032 1501
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000 vialexi lexi
Reposted fromposzum poszum viapapercut papercut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl